office@magicandstyle.com

Regulamin sklepuREGULAMIN SKLEPU MAGICANDSTYLE.COM

§ 1 

Postanowienia ogólne
 • Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego magicandstyle.com oraz marki magicandstyle.com jest firma MAGIC STYLE Sylwia Ziętara z siedzibą przy ul.Żeromskiego 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, NIP: 627-192-59-02, Regon:240246873, działający na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze 65756 zwany dalej Zleceniobiorcą,
 • Poniższy Regulamin określa warunki nabywania produktów i usług w systemie sprzedaży internetowej.
 • Terminy użyte w regulaminie:
 • Serwis  – platforma internetowa prowadzona przez właściciela sklepu internetowego firmę MAGIC STYLE Sylwia Ziętara, za pośrednictwem którego, prowadzi ona sprzedaż produktów i usług,
 • Firma – Magic&Style,
 • Biuro Obsługi Klienta - biuro przy ul. Żeromskiego 28 w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Firmę pod adresem magicandstyle.com
 • Użytkownik –  każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu,
 • Klient – konsument, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu na podstawie Regulaminu dokonując nabycia Towarów, zamówień w sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, określoną w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Towar – wszelkie produkty prezentowane w informacji handlowej na stronie, które mogą być przedmiotem sprzedaży,
 • Operator płatności - imoje.pl lub przelewy24.pl

 § 2
Warunki korzystania z serwisu

 1. Firma prowadzi sprzedaż towarów i/lub usług przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) za pośrednictwem sklepu internetowego magicandstyle.com.
 2. W celu utworzenia konta w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na magicandstyle.com  podając wymagane dane. Jednocześnie Klient oświadcza, że zadeklarowane dane są prawdziwe.
 3. W przypadku naruszenia regulaminu, zakończenia współpracy, podania  nieprawidłowych/nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności naruszających prawa osób trzecich, w tym innych Klientów Sklepu, lub dopuścił się innych zachowań niezgodnych z prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, konto Klienta może zostać zlikwidowane/zablokowane przez administratora.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 5. Sklep magicandstyle.com  zastrzega sobie prawo do krótkich przerw lub zakłóceń w dostępie do serwisu oraz czasowego wyłączenia dostępności sklepu, jeśli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania, albo przerwa nastąpi z przyczyn niezależnych od Firmy (siła wyższa, działania osób trzecich). O przerwach zaplanowanych Klienci będą wcześniej informowani na głównej stronie Sklepu.

§ 3
Zamówienia

 1. Towary i usługi prezentowane na stronach Sklepu internetowego magicandstyle.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Przedstawione przez firmę MAGIC STYLE obrazy, fototapety, naklejki oraz wszelkie inne zadrukowane materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie wzory. Przez formularz zamówienia użytkownik zamawia usługę wydruku zgodnej ze wzorem kopii przygotowanej na wybranym medium, w proponowanych lub wybranych wymiarach i według wybranej techniki. Wydruki przygotowywane są po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia płatności. Sprzedawca jest zobowiązany zamówieniem, od momentu jego potwierdzenia. Potwierdzenie zamówienia może być poprzedzone konsultacją dotyczącą potrzeby korekty zamówienia, ze względu na możliwości techniczne.
 3. Zamówienia od użytkowników są przyjmowane przez strony internetowe magicandstyle.com 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Z uwagi na możliwość zafałszowywania realnego wyglądu wydruków na skutek ustawień monitora Firma dopuszcza możliwość przesłania próbki danego wydruku przed wykonaniem zlecenia celem weryfikacji przez Użytkownika jakości jako sprzedaży na próbę zgodnie z art. 592 §1 i §2. Brak stosownego oświadczenia przed upływem 7 dni od otrzymania próbki uważa się za potwierdzenie prawidłowej jakości wydruku.
 5. Zamówienia można składać również mailem, wtedy wprowadzane są one do systemu przez obsługę serwisu magicandstyle.com.
 6. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Firmą. Wysłane przez Firmę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 7. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi sumowanie wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 8. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
 9. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  • adresu dostawy,
  • sposobu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar.
 10. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Zamawiający dokonujący zakupu w Sklepie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Firmę wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w sklepie.
 11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Klienta. Po otrzymaniu zamówienia Firma weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Firmę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Firma poinformuje o tym Klienta. Jednakże w przypadku zamówienia usług, przyjęcie zamówienia może być poprzedzone konsultacją dotyczącą warunków i możliwości technicznych danego zamówienia.
 12. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Firma przesyła Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez użytkownika, chyba, że w wyniku dalszych uzgodnień uwzględniających warunki techniczne zamówienia uzgodniona zostanie pomiędzy stronami inna cena.
 15. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie i potwierdzenia zamówienia przez Firmę i opłacenia zamówienia (przelew, karta kredytowa, platnosci.pl itp.). Datą opłacenia jest data wpływu środków na konto MAGIC STYLE.

§ 4
Ceny i Płatności

 1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają VAT). Należy do nich doliczyć koszty przesyłki oraz koszty innych dodatkowych usług. Ostateczny koszt zamówienia  będzie potwierdzony z Klientem.
 2. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu, dotyczy przesyłek krajowych. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach sklepu.
 3. Sklep magicandstyle.com  zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku. Zmiany nie obowiązują Klientów, którzy złożyli zamówienie przed ich wprowadzeniem.
 4. Płatności można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Firmy oraz poprzez system PayU.pl lub za pobraniem.
 5. Stali Klienci mają możliwość uzyskania odroczonego terminu płatności, po podpisaniu odpowiedniej umowy o współpracę.
 6. Datą płatności jest data zaksięgowania środków na koncie Zleceniobiorcy.

§ 5
Terminy, Dostawa

 1. Przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia w dniach roboczych, który upływa od momentu otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 2. Koszt dostawy zamówień niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.
 3. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Istnieje możliwość wysłania produktu za granicę na indywidualne zamówienie, wtedy indywidualnie ustala się koszty transportu.
 4. Czas realizacji zamówień zawiera się w przedziale 3-30 dni roboczych. Dostawa kurierem wynosi 24h-48h w dni robocze. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Zamawiającego od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.
 5. Jeżeli dostarczona przesyłka posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne Zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz jednoczesnego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcę przy pomocy maila i/lub telefonicznie.

§ 6
Odpowiedzialność Sklepu

 1. Materiały przesłane przez Klienta w formie elektronicznej są drukowane w formie w jakiej zostały dostarczone. Zleceniobiorca nie ma obowiązku dokonywania poprawek, wszelkie zmiany dokonywane będą jedynie na zlecenie Klienta oraz po jego zatwierdzeniu i uregulowaniu dodatkowych opłat za usługę.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za umyślne podanie przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym.

§ 7
Reklamacje, zwroty i wady produktu.

 1. Gdy Klient otrzymał przesyłkę i okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, wtedy Klient powinien w pierwszej kolejności sporządzić "Protokół szkody" podpisany przez kuriera w jego obecności, a następnie zgłosić reklamację do Firmy drogą e-mail na adres office@magicandstyle.com. Aby przyspieszyć proces należy oprócz zgłoszenia przesłać drogą e-mail skan "Protokołu szkody" oraz zdjęcie uszkodzenia wraz z informacją o podstawie reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, wraz z niezbędną dokumentacją. Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy.
 2. W przypadku zwrotu lub reklamacji Klient zobowiązany jest do zwrotu reklamowanego produktu w stanie niezmienionym. Klient zobowiązany jest do zapakowania produktu w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie, np. w sposób w jaki produkt był zapakowany w drodze do Klienta. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie wynikającego z nienależytego zapakowania produktu Klient pokrywa koszty wynikające z uszkodzeń produktu. W przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego wykorzystanie produktu Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt.
 3. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonywane na indywidualne zamówienie oraz takie produkty, których wady wynikają z niewłaściwych plików graficznych dostarczonych przez Klienta lub innych zaniedbań ze strony Klienta, do tego typu zamówień dostosowane są odpowiednie przepisy KC odnoszące się do umów o dzieło.
 4. Za wady produkyu nie uważa się i nie stanowią podstawy do reklamacji:
  a.   nieznaczne różnice kolorystyczne pomiędzy dostarczonym Towarem a jego obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta, które mogą wynikać z faktu, iż różne typy monitorów mogą  przekłamywać rzeczywistą kolorystykę, jak również nieznacznych różnic kolorystycznych wynikających z metod konwersji lub próbkowania kolorów (w przypadku wyjątkowych wymagań związanych z dopasowaniem koloru, proponujemy wykonanie próbki kolorystycznej w cenie 50zł netto) niewielkie niedokładności lub mikro pyłki na powierzchni wydruku na Towarze (szkło, fototapeta), pod warunkiem, że są one niewidoczne z odległości wynoszącej co najmniej dwukrotność przekątnej wydruku (dotyczy nadruków UV na szkle i nadruku eko solwentowego i UV na fototapetach i obrazach) niewielkie odchylenia wymiarów Towaru od przesłanych przez Klienta wymiarów z zastrzeżeniem, że dopuszczalny zakres tolerancji to +/- 1 mm (szkło),                    
  b. niewielkie uszkodzenia szlifu, powstałe w trakcie docinania folii na szkle,
  c. nieznaczne różnice (do 1%) w wymiarze gotowych produktów
  d. lekko widoczne pasy na panelach szklanych z nadrukiem wynikających z procesu druku UV na płasko (nie widoczne z odelgłości 100 cm).
 5. Klient traci prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych oraz z tytułu gwarancji, o ile została udzielona, w wypadku gdy:
  - nie przestrzegania instrukcji montażu,
  - jakiejkolwiek ingerencji w gotowy produkt,
  - produktu uszkodzonego mechanicznie,
  - nadruków podklejonych warstwą folii (druk na szkle) wystawionych na mocne światło słoneczne.
 6. Firma Magic&Style informuje w szczególności, iż do montażu Towarów należy używać wyłącznie klejów do luster i szkła (bez rozpuszczalników i izocyjanianów); panele szklane kleimy bezpośrednio na wyrównane podłoże. Nie należy aplikować kleju zbyt blisko krawędzi, żeby podczas dociskania nie wypłynął. Wszystkie nadruki wykonane metodą druku UV opakowane folią stretch należy rozpakować do dwóch dni od ich odebrania. Zbyt długie przechowywanie tak opakowanego towaru może spowodować dostanie się wody pod nadruk w wyniku podwyższonej wilgotności, co może być powodem jego odparzenia lub odpadnięcia.
 7. W przypadku wymiany Towarów wadliwych na wolne od wad Mgaic&Style nie gwarantuje, że ponowny wydruk będzie identyczny. Ze względu na właściwości procesu technologicznego i zmienne parametry maszyn Magic&Style nie może zagwarantować powtórnego wydruku tego samego elementu w sposób idealnie powtórzony kolorystycznie i z idealnie odwzorowaną kontynuacją wzoru.
 8. Braki lub wady dotyczące części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości zamówienia i nie wyłączają obowiązku zapłaty za zamówienie zrealizowane.
 9. Klient nie może odmówić odbioru usługi w razie nieistotnych wad, tj. nie wpływających na możliwość prawidłowego korzystania z produktu i jego funkcjonalność, oraz w nieznacznym stopniu wpływających na estetykę. Reklamacje dotyczące kolorystyki będą uwzględniane tylko w wypadku dostarczenia wzorca kolorystycznego i tylko w wyjątkowo rażących wypadkach, w szczególności zwracamy uwagę, że kolorystyka projektów na nieskalibrowanych monitorach może znacznie odbiegać od efektu końcowego. W wypadku zaistnienia wad nieistotnych, Klientowi przysługuje wyłącznie roszczenie o odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia o wartość w przedziale od 1 do 15%, w zależności od rodzaju wady i ilości elementów dotkniętych wadą.
 10. Magic&Style odpowiada za jakość produktu (druku) tylko w wypadku, gdy nadesłane przez Klienta materiały spałniają określone parametry techniczne.Klient przyjmuje do wiadomości, że jakość produktu (druku) uzależniona jest od jakośći dostarczonych przez niego materiałów, przy czym Magic&Style oferuje druk wielkofarmatowy i cyfrowy, a jakość wydruku jest ograniczona posiadaną technologią, plikami z których wykonany jest nadruk, materiałem.
 11. Magic&Style nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i formę produktu, jeżeli zostały one nadesłane przez Klienta lub zaakceptowane przez Klienta w przedstawionej mu wizualizacji (projekcie).
 12. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usługi, w szczególności wykorzystanie lub rozpowszechnianie produktów stworzonych przez Magic&Style, traktowane jest jako odbiór usługi bez zastrzeżeń, chyba że strony w konkretnym wypadku ustalą inaczej.
 13. Odpowiedzialność Magic&Style z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy zawartej w oparciu o Zamówienie ograniczone jest do wartości netto danego Zamówienia. Ograniczenie to nie dotyczy wypadków, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie. Odpowiedzialność Magic&Style w żadnym wypadku nie obejmuje utraty zysków czy kosztów wykonania zastępczego.
 14. W powstałym zakresie odpowiedzialność Magic&Stylez tytułu rękojmi jest wyłączona.
 15. Poszczególne produkty mogą być objęte gwarancją, na warunkach określonych w odrębnym dokumencie. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w wypadku przestrzegania instrukcji obsługi i zaleceń dotyczących danego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek wad czy usterek związanych z nieprawidłowym korzystaniem lub naturalnym zużyciem.
 16. Zabezpieczone folią wydruki na szkle nie mogą znajdować sie w warunkach poniżej 10 stopni Celsjusza. Związki lotne, które odparowują z warstwy nadruku w połączeniu z niską kurczliwością folii w nieskiej temperaturze powodują rozwarstwienie się folii wraz z nadrukiem na szkle. Przemrożona folia staje się nieelastyczna, twarda i pęka w trakcie odklejania. Nadruki z przemrożoną folią nie podlegają reklamacji, dlatego w chłodniejsze dni i noce nie zaleca się transportowania i przetrzymywania paneli szklanych z nadrukiem w otwartych przestrzeniach.  

 

 

§ 8
Odstąpienie od umowy.

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej (np. list, mail) oraz poprzez odesłanie zamówionych towarów bez konieczności podawania powodów wspomnianego odstąpienia. Warunkiem jest dotrzymanie terminu odstępnienia od umowy, w którym można odstąpić od warunków umowy czyli 14 dni.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od warunków umowy (o przykładowej treści: „Odstępuję na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” ) należy skierować do Sklepu, ul. Katowicka 3, 43-300 Bielsko-Biała lub email office@magicandstyle.com.
 3. Po dostarczeniu oświadczenia o odstąpieniu od warunków umowy zamówione artykuły należy zwrócić. Jeżeli klient nie jest w stanie zwrócić częściowo lub w całości otrzymanych towarów lub zwróci je w gorszym stanie, zobowiązuje się do poniesiania odpowiedzialności za wynikłe braki.
 4. Zwrot wartości towaru dla Klienta może nastąpić wyłącznie w przypadku jeżeli otrzymany towar nie został użytkowany oraz gdy nie próbowano podjąć działań mogących obniżyć wartość towaru.
 5. Użytkownik nie będący konsumentem zobowiązuje się do poniesienia kosztów zwrotu przesyłki.
 6. Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, możliwość odstąpienia nie istnieje w przypadku umów dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie użytkownika (w tym fototapety, obrazy, plakaty, panele szklane, naklejki i inne produkty wykonane z galerii zdjęć). Do tych umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego odnoszące się do umowy o dzieło.
 7. W przypadku wybranych produktów produkowanych na zamówienie lub produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie Użytkownika pobierany jest zadatek w wysokości 30%, który nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy.
§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Admiratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze zm.) jest Firma MAGIC STYLE Sylwia Ziętara i która, gromadzi je i przechowuje przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki towaru.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 3. Dane konieczne do zrealizowanie płatności przy pomocy serwisów Operatorów płatności nie są znane właścicielowi sklepu magicandstyle.com. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych Operatorów płatności.
 4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

§ 10
Własność intelektualna

 1. Zawartość strony internetowej magicandstyle.com należy do właściciela sklepu i podlega ochronie z tytułu praw autorskich, bazy danych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej.
 2. Pobieranie, kopiowanie, dystrybuowanie, modyfikowanie, bądź wykorzystanie materiałów lub treści znajdujących się w Serwisie w celach komercyjnych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Dostęp do Regulaminu ma każdy Użytkownik w dowolnym momencie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz złożenie zamówienia w Sklepie internetowym magicandstyle.com , oznacza, że Klient zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje zawarte w nim warunki współpracy.
 3. Sklep magicandstyle.com zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie magicandstyle.com. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.